Verkoop Groenewoudseweg 275 Nijmegen aan SSH&

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 12 MEI EN 1 JUNI 2022 TOT 12.00 UUR

Dit kon van 12 mei tot en met 1 juni 2022 tot 12.00 uur.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de Stichting SSHN (hierna: SSH&) (een gedeelte van) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie B, nummer 5443, ter grootte van ca. 7.880 m2, gelegen aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen ten behoeve van de bouw van ca. 190-220 zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden.

Motivatie

De gemeente is van  mening dat SSH& als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van studentenwoningen:

1. Beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken

Binnen de gemeente Nijmegen is sprake van een groot tekort aan studenteneenheden. De gemeente heeft met de corporaties (waaronder SSH&) in 2019 prestatieafspraken gemaakt, tevens vastgelegd in de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025. Via deze prestatieafspraken heeft de gemeente grip op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de (sociale) huurwoningen en de kwaliteit daarvan. De opgave voor SSH& is hierin bepaald op realisatie van minimaal 1.000 eenheden tot 2030. Met de groei van het aantal eenheden van SSH& worden kwaliteit en betaalbaarheid gegarandeerd, nodig voor een gewenst strikter kamerverhuurbeleid vanuit de gemeente.

Uit de gemaakte prestatieafspraken: Partijen spannen zich in om studentenhuisvesting te realiseren op de GGD-locatie. Met de GGD locatie wordt het perceel aan de Groenewoudseweg 275 bedoeld. De prestatieafspraken zijn door de gemeente en SSH& nog verder uitgewerkt in de ‘Notitie studentenhuisvesting Nijmegen 2021-2030’. Ook in deze notitie wordt de GGD locatie benoemd als haalbare locatie voor studentenhuisvesting die SSH& realiseert. Door de voorgenomen verkoop aan SSH& geeft de gemeente uitvoering aan de prestatieafspraken.

2. Huisvestingsverordening

SSH& wijst haar zelfstandige woningen toe met toepassing van artikel 8 lid 4 van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2020 en werkt SSH& volgens gemaakte afspraken in de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025.

3. Toegelaten instelling

SSH& is een toegelaten instelling die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is in de gemeente Nijmegen als bedoeld in artikel 19 Woningwet. De gemeente Nijmegen werkt met deze toegelaten instellingen samen voor de realisering en het beheer van sociale huurwoningen en legt de afspraken vast in prestatieafspraken. SSH& is vanwege haar status als toegelaten instelling gehouden de door haar te realiseren huurwoningen op basis van de door de rijksoverheid gereguleerde huurprijzen voor sociale woningen te exploiteren, en zij staat onder toezicht van de rijksoverheid. Op deze wijze is gegarandeerd dat de woningen beschikbaar zijn en blijven voor de beoogde doelgroepen. De gemeente acht deze garantie van groot belang, reden waarom zij voor de realisering en het beheer van nieuwe sociale huurwoningen alleen met toegelaten instellingen samenwerkt. Andere partijen kunnen niet dezelfde garanties bieden met betrekking tot beschikbaarheid en het beheer van de huurwoningen voor de doelgroepen.

4. Bekwaamheid

SSH& heeft ervaring met realisatie, exploitatie en beheer van studentenhuisvesting in de stad naar tevredenheid van de gemeente Nijmegen. 

5. Uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Op basis van de door de gemeente Nijmegen (samen met SSH&) aangevraagde en verleende uitkering in het kader van de Regeling huisvesting aandachtgroepen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (22-9-2021, Stcrt. 2021, 41337) is SSH& de organisatie die het project realiseert en exploiteert. De Gemeente loopt op grond van het voorgaande het risico indien zij het project door een ander laat uitvoeren dat de subsidie lager of zelfs op nihil wordt vastgesteld.

6. Programma en verplichtingen

De bouw van 190-220 studentenwoningen in de categorie sociale huur met een instandhoudingsplicht in deze categorie voor 25 jaar, gekoppeld aan een uitpondingsverbod voor 25 jaar. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 1 juni 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Groenewoudseweg 275. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en SSH& zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 12 mei 2022.