Onderhandse uitgifte van de locatie Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21) te Nijmegen aan Stichting Woonwaarts, Stichting Talis, Stichting Portaal en Stichting SSH&

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 6 juni en 27 juni 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) in erfpacht uit te geven aan de Stichting Woonwaarts, Stichting Talis, Stichting Portaal en Stichting SSH& (hierna: de corporaties) een aantal gedeelten van het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie F, nummer 1446, ter grootte van in totaal ca. 8789m², gelegen aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 te Nijmegen ten behoeve van de bouw van 500 tijdelijke huurwoningen

Motivatie

De gemeente is van  mening dat de corporaties als enige serieuze gegadigden op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komen voor de uitgifte in erfpacht van de percelen ten behoeve van de realisatie van tijdelijke huurwoningen:

1. Prestatieafspraken en overeenkomst NDW21 met corporaties

Binnen de gemeente Nijmegen is grote behoefte aan sociale huurwoningen en betaalbare huurwoningen in het middensegment (middenhuur). De gemeente heeft met de corporaties in 2019 prestatieafspraken gemaakt, tevens vastgelegd in de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025. Via deze prestatieafspraken heeft de gemeente grip op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de (sociale) huurwoningen en de kwaliteit daarvan. Voor het project NDW21 heeft de gemeente Nijmegen met de corporaties in 2022 een overeenkomst gesloten waarin de corporaties zich hebben verplicht op deze locatie 500 tijdelijke huurwoningen (25 jaar) in het sociale segment en het middenhuursegment te realiseren. Daarmee wordt op zo kort mogelijke termijn voorzien in deze behoefte.

2. Toegelaten instelling

De corporaties zijn toegelaten instellingen die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn in de gemeente Nijmegen als bedoeld in artikel 19 Woningwet. De gemeente Nijmegen werkt met deze toegelaten instellingen samen voor de realisering en het beheer van sociale huurwoningen en legt de afspraken vast in prestatieafspraken. De corporaties zijn vanwege hun status als toegelaten instelling gehouden de door hen te realiseren huurwoningen op basis van de door de rijksoverheid gereguleerde huurprijzen voor sociale woningen te exploiteren, en zij staan onder toezicht van de rijksoverheid. Op deze wijze is gegarandeerd dat de woningen beschikbaar zijn en blijven voor de beoogde doelgroepen. De gemeente acht deze garantie van groot belang, reden waarom zij voor de realisering en het beheer van nieuwe sociale huurwoningen alleen met toegelaten instellingen samenwerkt. Andere partijen kunnen niet dezelfde garanties bieden met betrekking tot beschikbaarheid en het beheer van de huurwoningen voor de doelgroepen.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 27 juni 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van NDW21. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de corporaties zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 6 juni 2023.