Kennisgeving vestiging opstalrecht Vattenfall warmte N.V. NYMA-terrein

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een opstalrecht te verlenen aan Vattenfall warmte N.V (hierna Vattenfall) op het perceel kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie G, nummer 1735, gelegen aan de Winselingseweg te Nijmegen (NYMA-terrein).

Motivatie

De gemeente is van mening dat Vattenfall als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, redelijke en toetsbare criterium in aanmerking komt voor een opstalrecht ten behoeve van de aanleg van een warmtenetwerk op het NYMA-terrein.

Publieke belang

Het opstalrecht is noodzakelijk voor de realisering en uitbreiding van openbare infrastructuur voor de het NYMA-terrein. Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 27 juni 2024 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. H. Gökdemir, onder vermelding van opstalrecht . Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Vattenfall zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 6 juni 2024