Kennisgeving vestiging opstalrecht ten gunste van Railinfratrust B.V. ten behoeve van de Westentree

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een opstalrecht te verlenen aan Railinfratrust B.V. (hierna Railinfratrust) op het perceel kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie B, nummer 5106 gedeeltelijk, groot ongeveer groot 284m2.  

Motivatie

De gemeente is van mening dat Railinfratrust als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, redelijke en toetsbare criterium in aanmerking komt voor een opstalrecht ten behoeve van het ontvangstdomein aan de westzijde van centraal station Nijmegen.

Publiek belang

De gemeente wil een volwaardige toegang realiseren aan de Westzijde van centraal station Nijmegen, genaamd de Westentree. Onderdeel van de Westentree is een ontvangstdomein dat met centraal station Nijmegen is verbonden. Het ontvangstdomein is voor reizigers van het openbaar vervoer en ligt gedeeltelijk op grond van Railinfratrust en gedeeltelijk op grond van de gemeente. Voor zover het ontvangstdomein op grond van de gemeente ligt verleent de gemeente aan Railinfratrust een opstalrecht, zodat het eigendom van het ontvangstdomein in zijn geheel bij Railinfratrust in eigendom komt. Railinfratrust is hiervoor de enige gerede kandidaat.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 25 juli 2024 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. H. Gökdemir, onder vermelding van opstalrecht Westentree. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Railinfratrust zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 4 juli 2024