Kennisgeving overeenkomst tot vestiging erfpachtrecht annex opstalrecht op een perceel grond in het Goffertpark.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) met stichting Theeschenkerij de Goffert, hierna “de Stichting” een overeenkomst aan te gaan tot vestiging van een erfpachtrecht annex opstalrecht. Deze overeenkomst heeft betrekking op een gedeelte van het kadastraal perceel gemeente Hatert, sectie M, nummer 6059. Het gedeelte dat in erfpacht wordt uitgegeven betreft 1.200 m2 op de hoek van de Steinweglaan en de Slotemaker de Bruïneweg in het Gofferpark.

Motivatie

Naar het oordeel van de gemeente is de Stichting de enige gerede kandidaat om het betreffende perceel in erfpacht annex opstalrecht te verkrijgen vanwege de volgende redenen.  

Burgerinitiatief  

Het initiatief van de Stichting komt voort uit een burgerinitiatief.  Het aanmoedigen en faciliteren van initiatieven van inwoners wordt nadrukkelijk benoemd in het huidige coalitieakkoord van gemeente Nijmegen.  

Sluitstuk van een sinds 2012 lopend initiatief

Vanaf de opening in 1939 lag in het Gofferpark, tussen het stadion en het openluchttheater, Theeschenkerij de Goffert. Halverwege de jaren ’70 is dit gebouw in verval geraakt en uiteindelijk gesloopt. Stichting Theeschenkerij de Goffert heeft reeds in 2012 een concreet voorstel bij de gemeente ingediend voor het herbouwen van een theeschenkerij in het Goffertpark. Na realisatie wil de Stichting de theeschenkerij (laten) exploiteren, waarbij tevens een maatschappelijk programma verplicht is gesteld.  

De gemeente staat positief tegenover het initiatief en is hierover sinds 2012 ook al met de Stichting in gesprek. De Stichting heeft een architect haar plannen laten uitwerken en middelen gevonden om de theeschenkerij te kunnen realiseren zonder gemeentelijke subsidie of bijdrage.  

Uniek plan

Het door de Stichting te realiseren initiatief is uniek. Enerzijds doordat het voorziet in de herbouw van de historische theeschenkerij in het Goffertpark; een dergelijk initiatief komt niet voor in het (ruimtelijke) gemeentelijk beleid. Anderzijds biedt het, mede door de maatschappelijke programmering, een unieke mogelijkheid verdere invulling te geven aan gewenste ontwikkelingen met betrekking tot medewerking aan burgerinitiatieven en het realiseren van centrale ontmoetingsplekken.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, (6 juni 2024) vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Geert Rombouts, onder vermelding van Theeschenkerij Goffertpark. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de Stichting zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op kavelsvastgoed@nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 16 mei 2024