Kennisgeving onderhandse vestiging recht van opstal op een perceel grond ten behoeve van Vattenfall Warmte N.V.

Reactietermijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 2 november en 23 november 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een recht van opstal te vestigen ten behoeve van Vattenfall Warmte N.V. (hierna: Vattenfall) op het perceel kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie A, nummer 3053, groot circa 15 m², gelegen aan de Laan van Oost-Indië 220 te Nijmegen, om in de warmtevoorziening van het nieuwbouw project ‘Park Fort Krayenhoff’ te voorzien.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Vattenfall als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, redelijke en toetsbare criterium in aanmerking komt voor een opstalrecht op het perceel.

Publieke belang

Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van het warmtenet als onderdeel van het nieuwbouw project ‘Park Fort Krayenhoff’. Gezien Vattenfall het warmtenet in dit project heeft gerealiseerd en gezien het publieke belang van deze infrastructuur is voornoemde partij de enige gerede kandidaat voor vestiging van het recht van opstal op het perceel. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 23 november 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. M. Janssen, onder vermelding van ‘Opstalrecht Vattenfall Park Fort Krayenhoff’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Vattenfall zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 2 november 2023.