Kennisgeving onderhandse vestiging recht van opstal op een perceel grond ten behoeve van Liander N.V. ( Achter de Smidstraat)

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een recht van opstal te vestigen ten behoeve van Liander N.V. (hierna: Liander). De verlening van het opstalrecht betreft:

een stuk grond met het zich daarop bevindende gebouw, gelegen nabij Achter de Smidstraat te Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie C, nummer 8705, waaraan door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en -oppervlakte is toegekend, groot ongeveer 25 m2.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Liander als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, redelijke en toetsbare criterium in aanmerking komt voor een opstalrecht op het perceel.

Publieke belang

Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van een deel van de infrastructuur voor de publieke stroomvoorziening. Gezien Liander deze stroomvoorziening heeft gerealiseerd en gezien het publieke belang van deze infrastructuur is voornoemde partij de enige gerede kandidaat voor vestiging van het recht van opstal op het perceel.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 17 juni 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. F. Van der Meulen onder vermelding van ‘Opstalrecht Liander nabij 'Achter de Smidstraat’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 27 mei 2024.