Kennisgeving onderhandse vestiging recht van opstal op 11 percelen grond ten behoeve van Vattenfall Warmte N.V.

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 4 april 2024 en 25 april 2024 tot 12.00 uur.

 

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een recht van opstal te vestigen ten behoeve van Vattenfall Warmte N.V. (hierna: Vattenfall) op de percelen kadastraal bekend als:  

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3261, groot 508 m²  

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3260, groot 420 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3259, groot 519 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3258, groot 545 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3257, groot 450 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3256, groot 451 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3255, groot 467 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3265, groot 493 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3264, groot 421 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3263, groot 478 m²

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3262, groot 695 m²

gelegen aan de Franz Kafkastraat, Nijmegen, om in de warmtevoorziening van 11 kavels in Grote Boel te voorzien.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Vattenfall als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, redelijke en toetsbare criterium in aanmerking komt voor een opstalrecht op de percelen.

Publieke belang

De onroerende zaken worden ingezet ten behoeve van het warmtenet als onderdeel van de 11 kavels in Grote Boel. Vattenfall realiseert het warmtenet in dit project gezien het publieke belang van deze infrastructuur voornoemde partij de enige gerede kandidaat is voor vestiging van het recht van opstal op de percelen.  

Overeenkomst warmtevoorziening Waalfront en Waalsprong 2012

De gemeente heeft met de rechtsvoorganger van Vattenfall in 2012 de Overeenkomst warmtevoorziening Waalfront en Waalsprong gesloten voor de aanleg door Vattenfall van het warmtenetwerk. Vattenfall is op grond daarvan de enige partij die in deze gebieden, waaronder de Grote Boel, een warmtenetwerk met bijbehorende voorzieningen kan aanleggen.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 25 april 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van Opstalrecht 11 kavels Grote Boel. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Vattenfall zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 04-04-2024