Kennisgeving onderhandse vestiging recht van opstal op 11 percelen grond in Nijmegen-Noord ten behoeve van TenneT TSO B.V.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) een recht van opstal te vestigen ten behoeve van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) op de percelen kadastraal bekend als:  

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 44

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 111

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 112

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 113

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 115

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 116

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 184

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 212

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 213

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 2495

gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3275

Het te vestigen opstalrecht ziet op een gedeelte van bovenstaande kadastrale percelen, zijnde de stroken die zijn aangegeven op de situatietekeningen met kenmerk: GEMEED 00044, NGM00D 00111, NMG00D00112, NMG00D 00113, NMG00D 00115, NMG00D 00116, NMG00D 00184, NMG00D 00212, NMG00D 00213, NMG00D 02495, NMG00D 03633 d.d. 19-8-2021. Mocht u de situatietekeningen willen inzien, dan kunt u dit aangeven in een bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl.  

Het recht van opstal houdt in het door TenneT aanleggen, in stand houden of verwijderen van een (ondergrondse) hoogspanningsverbinding tussen de (onder-) stations aan de Rietgraaf en op het Sportpark Balveren.

Motivatie

De gemeente is van mening dat TenneT als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, redelijke en toetsbare criterium in aanmerking komt voor het hiervoor omschreven opstalrecht op de percelen.

Publieke belang

De onroerende zaken worden ingezet ten behoeve van het realiseren van een hoogspanningsverbinding in Nijmegen-Noord. TenneT realiseert de hoogspanningsverbinding in dit gebied. Gezien het publieke belang van deze infrastructuur is voornoemde partij de enige gerede kandidaat voor vestiging van het recht van opstal op de percelen.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 9 mei 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. G. Rombouts, onder vermelding van “Opstalrecht TenneT 11 percelen grond Nijmegen-Noord”. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en TenneT zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 18-04-2024