Kennisgeving onderhandse vestiging recht van opstal door de gemeente Nijmegen op twee percelen grond aan EQUANS Energy Solutions B.V.

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 7 NOVEMBER EN 29 NOVEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) rechten van opstal te vestigen op twee percelen grond. Een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie N, nummer 5541, groot circa 15 m² en het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie N, nummer 5540, groot circa 24 m², beide gelegen tussen de adressen Tolhuis 2740 en 2742, om in de warmtevoorziening van het nieuwbouw project ‘Hof van Nijmegen’ te voorzien.

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor vestiging van een recht van opstal. De gemeente is voornemens deze overeenkomst aan te gaan met EQUANS Energy Solutions B.V.  

Publieke belang

Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van het warmtenet als onderdeel van het nieuwbouw project ‘Hof van Nijmegen’. Gezien EQUANS Energy Solutions B.V. het warmtenet in dit project heeft gerealiseerd en gezien het publieke belang van deze infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor vestiging van recht van opstal op beide percelen. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 29 november 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. van Wijk, onder vermelding van ‘EQUANS Tolhuis’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en EQUANS Energy Solutions B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 07 november 2022.