Kennisgeving onderhandse verkoop van vier percelen grond aan Liander N.V. aan de Brendel Jansenstraat en het Jozef van Hövellpark in Lent (vlek 10 Hof van Holland).

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 19 september en 10 oktober 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Liander N.V (hierna Liander) drie gedeelten van het perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie F, nummers 158,  1810 en 1817, respectievelijk groot circa 3m², circa 23m² en circa 26m², gelegen aan de Brendel Jansenstraat te Lent en een gedeelte van een perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie F, nummer 1813 ter grootte van circa 26 m²gelegen aan het Jozef van Hövellpark te Lent.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Liander als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de locaties.

Publieke belang

De percelen worden ingezet voor de realisering  en uitbreiding van openbare infrastructuur voor de Waalsprong (Nijmegen Noord). Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 10 oktober 2023 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond aan het Jozef van Hövellpark en Brendel Jansenstraat te Lent. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 19 september 2023