Kennisgeving onderhandse verkoop van gronden voormalige schoollocatie Berg en Dalseweg 293-295 te Nijmegen

De gemeente Nijmegen is voornemens om één-op-één (onderhands) een koopovereenkomst te sluiten met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. (hierna: ‘Van Wijnen’) voor de percelen grond kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie K, nummers 967, 1080 en 1334, ter grootte van 13.578m², gelegen aan de Berg en Dalseweg 293-295 te Nijmegen.  

De gemeente Nijmegen wenst deze percelen te verkopen ten behoeve van de realisatie van 41 appartementen en 27 grondgebonden woningen. De koopovereenkomst die de gemeente Nijmegen met betrekking tot deze percelen wenst te sluiten, zal marktconforme voorwaarden bevatten.  

Motivatie

De gemeente Nijmegen is van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één gegadigde, te weten Van Wijnen, in aanmerking komt voor het aangaan van een koopovereenkomst voor de voornoemde percelen.    

De gemeente Nijmegen wenst namelijk met betrekking tot de percelen een koopovereenkomst aan te gaan met een koper die tenminste voldoet aan de volgende voorwaarden c.q. criteria:  

a. de koper is een externe partij die in staat is om zelfstandig en voor eigen rekening en risico het bouwplan met betrekking tot de percelen te realiseren;  

b. de koper is bij de exploitatie van haar activiteiten gericht op de (verdere) ontplooiing van woningbouw in Nederland;  

c. de koper heeft meerdere referentieprojecten gerealiseerd en/of in uitvoering gebracht waaruit blijkt dat de koper aantoonbare affiniteit heeft met het ontwerpen, ontwikkelen en coördineren van een gebiedsontwikkeling van een vergelijkbare omvang, alsmede met het ontwerpen, ontwikkelen en coördineren van appartementen en grondgebonden woningen;    

d. de koper beschikt over voldoende financiële middelen om de percelen van de gemeente Nijmegen af te nemen en het daarop beoogde bouwplan te realiseren;  

e. de koper heeft aan de gemeente Nijmegen een bouwplan gepresenteerd, waaruit blijkt dat de koper in staat en bereid om appartementen en grondgebonden woningen op de percelen te ontwikkelen en de realisatie daarvan te coördineren en waarbij het bouwplan van de koper voldoet aan alle planologische kaders en overige wet- en regelgeving die gelden voor de percelen;  

f. de koper heeft aan de gemeente Nijmegen een bouwplan gepresenteerd, waaruit blijkt dat het bouwplan van de koper een positieve bijdrage levert aan de woningbouwopgave in de gemeente Nijmegen;  

g. de koper heeft op grond van een eerder gesloten reserveringsovereenkomst het vertrouwen dat tussen de gemeente Nijmegen en de koper een koopovereenkomst met betrekking tot de percelen tot stand komt.  

Naar de mening van de gemeente Nijmegen is Van Wijnen de enige gegadigde die voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden c.q. criteria. Van Wijnen is daarom de enige serieuze gegadigde die voor de verkoop van de hiervoor genoemde percelen in aanmerking komt. Ten overvloede wijst de gemeente Nijmegen erop dat zij bij het opstellen van de hiervoor genoemde voorwaarden c.q. criteria beleidsvrijheid heeft.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 25 juli 2024, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. dhr. I. Smeenk. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen verkoop en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Van Wijnen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de koopovereenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente Nijmegen publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente Nijmegen uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Contactgegevens

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Janssen (m28.janssen@nijmegen.nl) of de heer I. Smeenk (i.smeenk@nijmegen.nl).  

Gepubliceerd op 4 juli 2024.