Kennisgeving onderhandse verkoop van gronden in Winkelsteeg

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 28 februari 2024 november en 20 maart 2024 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Ontwikkelcombinatie Winkelsteeg Nijmegen B.V. (hierna Ontwikkelcombinatie) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie F, nummer 1424, gelegen binnen de ontwikkellocatie Winkelsteeg-Kanaalknoop nabij de Nieuwe Dukenburgseweg en het Maas-Waalkanaal te Nijmegen ten behoeve van de ontwikkeling van woningen en voorzieningen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat de Ontwikkelcombinatie als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de gronden.

1. Anterieure overeenkomst

Op 13 december 2023 is tussen de gemeente Nijmegen en Ontwikkelcombinatie een anterieure overeenkomst gesloten.  In de anterieure overeenkomst is overeengekomen dat Ontwikkelcombinatie de gronden waar voorheen Lincoln Electric Europe BV (LSW-gronden) was gevestigd gaat herontwikkelen. Het plan omvat de realisering van 2400 woningen, 18.000m² bedrijfsruimte en bijbehorende voorzieningen inclusief de openbare ruimte.  

2. Bekwaamheid

De deelnemers in de Ontwikkelcombinatie hebben specifieke en uitgebreide ervaring met de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen en appartementen in stedelijke omgeving en vele referentieprojecten, naar tevredenheid van de gemeente Nijmegen.  

3. Voortgang realisatie woningen  

Met de verkoop wordt bijgedragen aan de realisatie van de woningbouwopgave voor de gemeente Nijmegen.  

4. Geen zelfstandige ontwikkeling mogelijk

Onderdeel van het integrale stedenbouwkundige plan voor de herontwikkeling van de LSW-gronden is de realisering van hoogbouw direct naast het brugtalud van de Nieuwe Dukenburgseweg. De Ontwikkelcombinatie beschikt over de naastgelegen gronden, zodat zij tezamen met de over te dragen gronden als enige in staat is de door de gemeente gewenste stedenbouwkundige invulling te realiseren van de ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg gelegen woningbouwlocatie Kanaalknoop-Noord. Onder de stedenbouwkundige invulling verstaat de gemeente de integrale en samenhangende ontwikkeling van de in Kanaalknoop-Noord gelegen locatie, waaronder de herverkaveling ten behoeve van het openbaar gebied en de aansluiting op het bestaande wegennet.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 20 maart 2024 voor 12.00 uur , kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van verkoop grond Winkelsteeg aan Ontwikkelcombinatie. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de Ontwikkelcombinatie zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 28 februari 2024