Kennisgeving onderhandse verkoop van gronden in Vlek 1 Dijkzone te Nijmegen aan BPD en VanWonen

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 15 juni en 7 juli 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan BPD Ontwikkeling B.V. (hierna: BPD) en VanWonen Projecten BV (hierna: VanWonen) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie F, nummer 1692 ter grootte van 9240m², gelegen binnen de ontwikkellocatie Dijkzone Vlek 1 van de Waalsprong te Nijmegen ten behoeve van de bouw van resp. 55 koopwoningen en 22 koopappartementen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat BPD en VanWonen als enige serieuze gegadigden op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van 77 woningen in Vlek 1:

1. Bouwclaim Vaststellingsovereenkomst d.d. 17 juni 2013

In de Vaststellingsovereenkomst is met de partijen in de Waalsprong afgesproken dat zij ter compensatie voor de door hen ingebrachte gronden aanspraak kunnen maken op in deze overeenkomst bepaalde aantallen te ontwikkelen woningkavels in de Waalsprong. BPD en VanWonen zijn de rechtsopvolgers van de partijen met wie de Vaststellingsovereenkomst is gesloten. Met de verkoop van de gronden aan BPD en VanWonen geeft de gemeente Nijmegen uitvoering aan dit toegekende woningcontingent. 

2. Bekwaamheid

BPD en VanWonen hebben ruime ervaring met de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen en appartementen in de stad naar tevredenheid van de gemeente Nijmegen. 

3. Voortgang realisatie woningen 

Met de verkoop wordt bijgedragen aan de realisatie van de woningbouwopgave voor de gemeente Nijmegen. De gewenste spoedige ontwikkeling, waaraan de gemeente een groot belang hecht, kan niet worden bereikt indien de uitgifte van de verschillende onderdelen in de markt wordt gezet. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 7 juli 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van Dijkzone Vlek 1. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen, BPD en VanWonen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 15 juni 2023.