Kennisgeving onderhandse verkoop van gronden aan Tennisvereniging Lentseveld aan de Dijkstraat 1 te Lent (Sportcomplex Koudenhoek-Noord) in het kader van een ruilovereenkomst

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 16 januari en 7 februari 2024 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen (hierna: ‘de Gemeente’) is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen als onderdeel van een ruilovereenkomst aan Tennisvereniging Lentseveld (hierna: ‘TV Lentseveld’):

• een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie F, nummer 25706;

• een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen sectie F no. 40;

• het perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen sectie F no. 256,

in totaal ter grootte van circa 2327m² gelegen aan de Dijkstraat 1 te Nijmegen.

Motivatie

De Gemeente is van mening dat TV Lentseveld als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de locaties.

Verkoop is onderdeel van een grondruil met de Gemeente  

TV Lentseveld verplaatst haar tenniscomplex van het Lentseveld naar de door haar aan te kopen gronden in Koudenhoek-Noord. De Gemeente verkrijgt de eigendom van de oude locatie, waar de sportactiviteiten zullen worden beëindigd. Hierdoor verbetert het woon-en leefklimaat in dit deel van Lent aanzienlijk.

Vestiging van TV Lentseveld is onderdeel van plan sportcomplex Koudenhoek-Noord

TV Lentseveld zal op de te verkopen gronden een tenniscomplex realiseren en in gebruik nemen als onderdeel van de voor dit deel van de Waalsprong gewenste sportvoorzieningen

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 7 februari 2024 voor 12:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van grondruil TV Lentseveld. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente en TV Lentseveld zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De Gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR: 2021:1778).

 

Gepubliceerd op 16 januari 2024