Kennisgeving onderhandse verkoop van een perceel grond bij Professor Bellefroidstraat 11 te Nijmegen aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 28 februari en 20 maart 2024 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna: VRGZ) (een gedeelte van) het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie B, nummer 5692, ter grootte van ca. 235 m2, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat bij nummer 11 te Nijmegen ten behoeve van parkeren.

Motivatie

De gemeente is van mening dat VRGZ als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, toetsbare en redelijke criterium, in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel grond:

Het perceel leent zich niet voor zelfstandige ontwikkeling door andere gegadigden

Het door de gemeente aan gegadigde te verkopen perceel is gelegen direct naast het eigendom van gegadigde (Professor Bellefroidstraat 11) en al jaren in gebruik bij gegadigde als parkeerstrook. Er kan op dit perceel geen zelfstandige ontwikkeling plaatsvinden. Gezien dit feit is gegadigde de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 20 maart 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Professor Bellefroidstraat 11. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de VRGZ zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 28 februari 2024.