Kennisgeving onderhandse verkoop van een perceel grond aan Vattenfall warmte N.V. nabij de Federico Fellinistraat te Lent (Zuiderveld).

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 16 mei 2024 en 6 juni 2024 tot 12.00 uur.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Vattenfall warmte N.V (hierna Vattenfall) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3420, groot circa 14 m², gelegen nabij de Federico Fellinistraat te Lent.  

Motivatie

De gemeente is van mening dat Vattenfall als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel.

Afspraken NV NUON Warmte/Vattenfall Warmte NV en gemeente Nijmegen  

Tussen de gemeente en N.V. Nuon Warmte thans haar rechtsopvolger Vattenfall Warmte N.V. is een “Overeenkomst Warmtevoorziening Waalsprong en Waalfront” gesloten op 31 maart 2012. In deze overeenkomst heeft de gemeente de verplichting op zich genomen om de warmtevoorziening door Vattenfall te laten verzorgen en daarvoor zonodig gronden ter beschikking te stellen.  

Publieke belang

Het perceel wordt ingezet voor de realisering en uitbreiding van openbare infrastructuur voor de Waalsprong (Nijmegen Noord). Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 6 juni mei 2024 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond nabij de Federico Fellinistraat (Zuiderveld). Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Vattenfall zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 16 mei 2024