Kennisgeving onderhandse verkoop van een perceel grond aan Pathé Theatres B.V. en Noordereng B.V. rondom restaurant Moeke te Lent.

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 22 februari 2023 november en 13 maart 2024 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Pathé Theatres B.V (hierna: Pathé) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Lent, sectie A, nummer 4401, groot circa 473 m² en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Lent, sectie A, nummer 4406, circa 86 m² gelegen rondom restaurant Moeke te Lent en

een één-op-één (onderhands) te verkopen aan Noordereng B.V (hierna: Noordereng) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Lent, sectie A, nummer 4401, groot circa 308 m² en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Lent, sectie A, nummer 4406, circa 82 m² gelegen rondom restaurant Moeke te Lent.

Motivatie

De te verkopen grond betreft een strook grond rondom restaurant Moeke en wordt gebruikt voor opslag, locatie voor toiletunits en picknicktafels. De gemeente is van mening dat Pathé en Noordereng als enige serieuze gegadigden op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komen voor de aankoop van de perceelsgedeelten omdat zij gezamenlijk de exploitanten van restaurant Moeke zijn.  

Publieke belang

De perceelsgedeelten worden gezamenlijk ingezet voor de uitbreiding en exploitatie van het terras van restaurant Moeke en de opslag van goederen en locatie voor toiletunits. Gezien dat deze activiteiten niet zelfstandig door een derde geëxploiteerd kunnen worden zijn voorgenoemde partijen gezamenlijk de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 13 maart 2024 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond rondom restaurant Moeke te Lent. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Pathé en Noordereng zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 22 februari 2024