Kennisgeving onderhandse verkoop van een perceel grond aan Liander N.V. nabij de Neerbosscheweg te Nijmegen.

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 20 december 2023 en 9 januari 2024 tot 12.00 uur.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Liander N.V (hierna Liander) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie F, nummer 1418, groot circa 26m², gelegen nabij de Neerbosscheweg te Nijmegen.  

Motivatie

De gemeente is van mening dat Liander als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel.

Publieke belang

Het perceel wordt ingezet voor de realisering  en uitbreiding van openbare infrastructuur voor de Winkelsteeg. Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op  9 januari 2024 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond nabij de Neerbosscheweg t.b.v. Winkelsteeg. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 20 december 2023