Kennisgeving onderhandse verkoop van 77 parkeerplaatsen in Vlek 1 Dijkzone te Nijmegen aan BPD en VanWonen

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 1 en 23 november 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan BPD Ontwikkeling B.V. (hierna: BPD) en VanWonen Projecten BV (hierna: VanWonen) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie F, nummer 1861 ter grootte van 963m², gelegen binnen de ontwikkellocatie Dijkzone Vlek 1 van de Waalsprong te Nijmegen ten behoeve van 77 parkeerplaatsen bij de door hen te realiseren 77 koopwoningen in het project Homestead.

Motivatie

De gemeente is van mening dat BPD en VanWonen als enige serieuze gegadigden op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komen voor de koop van de parkeerplaatsen bij de door hen te realiseren woningen in Vlek 1:

1. Verkoop betreft aanvulling op al gesloten koopovereenkomst d.d. 11 juli 2023 voor 77 woningen Dijkzone Vlek 1

BPD en VanWonen hebben al gronden gekocht van de gemeente Nijmegen voor de realisatie van 77 woningen in het project Homestead te Nijmegen. Op het binnenterrein worden door de gemeente parkeerplaatsen gerealiseerd, die alleen voor de bewoners en bezoekers van deze woningen bestemd zijn. De 77 over te dragen parkeerplaatsen zullen door BPD en VanWonen aan de kopers van de woningen worden verkocht. Zij zijn redelijkerwijs de enige gegadigden voor deze parkeerplaatsen in het project Homestead.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 23 november 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van Parkeerplaatsen Dijkzone Vlek 1. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen, BPD en VanWonen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 1 november 2023.