Kennisgeving onderhandse verkoop door het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront van het Honigcomplex in het Waalfront aan Lingotto Nieuwe Honig B.V.

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 14 JULI EN 4 AUGUSTUS 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen verkoopt conform de Samenwerkingsovereenkomst Waalfront uit 2007 (een gedeelte van) de percelen grond kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie A, nummer 3046 met daarop het Honig complex (hierna: de locatie), gelegen binnen de ontwikkellocatie Waalfront (deelgebied Waalkwartier) aan het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (hierna: OBW). De gemeente Nijmegen participeert in het OBW. Het OBW is voornemens de locatie één-op-één (onderhands) te verkopen aan Lingotto Nieuw Honig B.V. (hierna: Lingotto) ten behoeve van de renovatie van een deel van het Honig Complex en de realisatie van maximaal 85 nieuwbouwwoningen.

 

Motivatie

De gemeente is van mening dat Lingotto Nieuwe Honig B.V. als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van de renovatie van het Honig complex en het bouwen van maximaal 85 woningen. 

1. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Nijmegen, Rabo vastgoed en oprichting CV OBW

Na een openbare selectieprocedure voor een ontwikkelpartner hebben gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed (thans BPD) een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Waalfrontgebied gesloten. Zij hebben daartoe OBW opgericht met de opdracht de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. Uit de samenwerkingsovereenkomst vloeit voort dat de gemeente haar eigendommen in het Waalfrontgebied aan OBW overdraagt. 

2. Honigcomplex behouden en renoveren

In het bestemmingsplan Waalfront 5 Ulpia en Fabrica is voorzien in een ontwikkeling van een deel van het Honig complex op verzoek van een aantal in het complex gevestigde ondernemers. Zij hebben Lingotto verzocht de herontwikkeling verder uit te werken ten behoeve van de activiteiten van de ondernemers en nieuwe voorzieningen.

3. Bekwaamheid

  1. Lingotto is specialist in en heeft veel ervaring met de herontwikkeling van bestaande gebouwen en cultureel erfgoed, met de nieuwbouw van woningen en heeft tevens veel ervaring met het gemengd gebruik van gebouwen;
  2. Zij heeft op basis van ervaringen in Nijmegen en andere steden getoond deze complexe opgaven aan te kunnen.

4. Intentieverklaring ontwikkeling nieuw Honig

OBW  en Lingotto hebben in 2021 een  intentieovereenkomst getekend met de intentie om deze ontwikkeling op te pakken.

5. Samenhang ontwikkeling Waalfront overige woningbouwblokken in deelgebied  Waalkwartier

Het Honigcomplex is in het Waalfront eén van de laatste deelgebieden die in ontwikkeling wordt gebracht. Mede vanwege fysieke bereikbaarheid, bouwlogistiek, parkeerbehoefte, etc. is het van belang het deelgebied in samenhang met de ontwikkeling in het Waalfront (meer in het bijzonder: de woningbouw en de parkeergarages in het Waalkwartier) te realiseren.

 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 4 augustus 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Honigcomplex Waalfront. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen/het OBW en Lingotto zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 14 juli 2022.