Kennisgeving onderhandse verkoop door het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront van bouwgrond in het Waalfront aan BPD-Lingotto B.V.

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 12 april 2024 en 3 mei 2024 tot 12.00 uur.

De gemeente Nijmegen verkoopt conform de Samenwerkingsovereenkomst Waalfront uit 2007 (een gedeelte van) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie A, nummer 3055 (hierna: de locatie), gelegen binnen de ontwikkellocatie Waalfront (deelgebied Waalkwartier; blokken 2 en 3 alsmede de parkeergarage) aan het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (hierna: OBW). De gemeente Nijmegen participeert, net als BPD Ontwikkeling B.V. (hierna: BPD), in het OBW (elk voor 50%).
Het OBW is voornemens de locatie voor de parkeergarage en de woningbouwblokken 2 en 3 Waalkwartier onderhands te verkopen aan de entiteit BPD-Lingotto B.V. Dit betreft een gebouwde parkeergarage met ca. 340 parkeerplaatsen en de realisatie van ca. 170 woningen (waarvan ca. 100 in het sociale huursegment).

Motivatie

De gemeente is van mening dat de entiteit BPD-Lingotto B.V. als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van de realisatie van ca 170 woningen, waarvan 70-100 in de sociale huursector, en een gebouwde parkeergarage. 

1. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Nijmegen, Rabo Vastgoed (thans BPD) en oprichting CV OBW

Na een openbare selectieprocedure voor een ontwikkelpartner hebben gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed (thans BPD) in het verleden een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het gebied Waalfront gesloten. Zij hebben daartoe het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) opgericht met de opdracht de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. Uit de samenwerkingsovereenkomst vloeit voort dat de gemeente haar eigendommen in het Waalfrontgebied aan OBW overdraagt. 

2. Samenhang met renovatie/herontwikkeling Honigcomplex en woningbouw blok 1 Waalkwartier

De ca. 170 woningen en de parkeergarage worden gebouwd dichtbij het door Lingotto te renoveren en te herontwikkelen  Honigcomplex. Daarnaast heeft Lingotto het recht om hier een woontoren te bouwen en voor de bouw van deze toren zijn parkeerplaatsen nodig. Deze maken onderdeel uit van de hierboven genoemde te bouwen parkeergarage. 
Verder heeft BPD op basis van de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Nijmegen het recht om blok 1 met woningbouw te realiseren. Hiervoor zijn parkeerplaatsen nodig. Deze maken onderdeel uit van de hierboven genoemde parkeergarage. 
Hier tussenin liggen de bouwblokken 2 en 3Waalkwartier voor ca. 170 woningen. Ook hiervoor zijn parkeerplaatsen nodig. Deze maken onderdeel uit van de hierboven genoemde parkeergarage. 

De projecten en bouwblokken inclusief parkeergarage zijn –in de beperkte ruimte van het gebied- zo met elkaar verweven en onderling afhankelijk (bouwlogistiek, programmatisch en voor de parkeeroplossing) dat het ontwikkelen van dit deel Waalkwartier ook in deze samenhang moet worden uitgevoerd. 
Feitelijk is uitsluitend het samenwerkingsverband  BPD-Lingotto B.V. de aangewezen partij om deze ontwikkeling op een adequate en de meest efficiënte manier te realiseren. 

3. Bekwaamheid BPD-Lingotto B.V.

  1. De entiteit BPD-Lingotto B.V. brengt ervaring en kennis samen  met de nieuwbouw van woningen alsmede parkeervoorzieningen in complexe binnenstedelijke gebieden.
  2. Zij heeft op basis van ervaringen in Nijmegen en andere steden getoond deze complexe opgaven aan te kunnen. Daarnaast zijn zij in het Waalfront  inhoudelijk en logistiek voor wat betreft woningbouwprogramma en parkeervoorziening aan elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk.

4. Intentieovereenkomst haalbaarheidsstudie

OBW  en BPD-Lingotto B.V. hebben in januari 2023 een  intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsstudie getekend met de intentie om deze ontwikkeling op te pakken.
De uitkomsten van deze studie maakt het mogelijk om met BPD-Lingotto B.V. dit voornemen uit te werken naar een koop-realisatieovereenkomst.

5. Tijd

De gemeente heeft er belang bij dat dit deelgebied op korte termijn wordt ontwikkeld/gerealiseerd gezien de behoefte aan (betaalbare) woningen. BPD-Lingotto B.V. is daartoe in staat.

 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 3 mei 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van ‘Ontwikkeling woningen blok 2 en 3 alsmede parkeergarage Waalkwartier’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen/het OBW en BPD-Lingotto B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 12 april 2024.