Kennisgeving onderhandse verkoop door gemeente Nijmegen van een locatie in Zuiderveld West te Nijmegen aan Van Wanrooij

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 25 MEI EN 15 JUNI 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. (hierna: Van Wanrooij) (een gedeelte van) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3233, ter grootte van ca. 7.990 m2, gelegen binnen de ontwikkellocatie Zuiderveld West, fase C te Nijmegen ten behoeve van de bouw van 45 grondgebonden woningen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Van Wanrooij als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van de 45 grondgebonden woningen:

1. Bouwclaim Vossenpels Noord

Met Van Wanrooij is overeenstemming bereikt over de verkoop van een perceel met opstallen te Lent. Dit perceel met opstallen is voor de gemeente Nijmegen benodigd om de realisatie van het bestemmingsplan Vossenpels Noord mogelijk te kunnen maken. Onderdeel van de met Van Wanrooij bereikte overeenstemming is de mogelijkheid dat zij in een ander deelgebied van de Waalsprong, Zuiderveld-West, 45 woningen kan ontwikkelen op gronden van de gemeente Nijmegen. Met de verkoop van deze gronden aan Van Wanrooij geeft de gemeente Nijmegen uitvoering aan deze contractuele afspraak.

2. Bekwaamheid

Van Wanrooij heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen in de stad naar tevredenheid van de gemeente Nijmegen. 

3. Voortgang realisatie woningen 

Met de verkoop wordt bijgedragen aan de realisatie van de woningbouwopgave voor de gemeente Nijmegen. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 15 juni 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Raoul Walk, onder vermelding van Zuiderveld West, fase C. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Van Wanrooij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 25 mei 2022.