Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van twee percelen grond aan Nationaal Grondbezit Imola BV nabij de Koninginnelaan/Fresiastraat te Nijmegen (UWV-locatie)

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 17 mei en 8 juni 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen (hierna: ‘de Gemeente’) is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Nationaal Grondbezit Imola BV (hierna: ‘Imola’) twee percelen grond: een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie B, nummer 5106 en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Neerbosch sectie B no. 5003 , in totaal ter grootte van circa 2481m² gelegen aan de Fresiastraat te Nijmegen.

Motivatie

De Gemeente is van mening dat Imola als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de locaties.

Imola eigenaar centrale grondpositie binnen integraal te ontwikkelen stationsgebied 

Imola is eigenaar van het aangrenzende perceel, kadastraal bekend gemeente Neerbosch sectie B 5002 waarop zich verouderde kantoorgebouwen (voormalige UWV-kantoor) bevinden. Zij heeft een bouwplan ontwikkeld voor een woongebouw met een hotel en horecavoorziening dat aansluit op de voorziene realisatie van de westentree van het NS-station. 

Verkoop is onderdeel van een grondruil met de Gemeente als gevolg van de herindeling van de stedenbouwkundige opzet 

Imola zal ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Fresialaan-Tunnelweg-Koninginnelaan delen van haar perceel B 5002 aan de Gemeente overdragen. Daarmee wordt het mogelijk de door de Gemeente gewenste herinrichting van het stationsgebied uit te voeren, waaronder een verkeersknooppunt en de ontsluiting van de westentree van het NS-station.

Zelfstandige ontwikkeling door derden niet mogelijk

De te verkopen gronden zijn noodzakelijk voor een optimale, integrale uitvoering door het Imola ontwikkelde bouwplan binnen de herindeling van de stedenbouwkundige opzet en kunnen niet zelfstandig door derden worden ontwikkeld op een wijze die aansluit bij de westentree van het NS-station.

Bouwplan voorziet in door de Gemeente gewenste betaalbare woningcategorieën 

In het door Imola ontwikkelde bouwplan worden sociale huurwoningen en geliberaliseerde huurwoningen in het middensegment gerealiseerd. De Gemeente acht de snelle realisering van dit type woningen van groot belang. Met de verkoop van de gronden is het mogelijk het bouwplan van Imola te realiseren en is de oplevering van deze betaalbare woningen gegarandeerd.

Imola professionele partij

Imola is een professionele ontwikkelaar die beschikt over uitgebreide ervaring kennis en kunde met betrekking tot de uitvoering van grootschalige ontwikkelingen en zij is in staat een project op deze prominente stationslocatie, waarvoor een hoge gebiedskwaliteit geldt, zelfstandig, met voortvarendheid en binnen afzienbare termijn tot uitvoering te brengen. Zij is onderdeel van de Van Herk Groep, die een financieel solide partij is, zij kan deze ontwikkeling voor eigen rekening en risico realiseren.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 8 juni 2023 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van verkoop grond Koninginnelaan/Fresiastraat te Nijmegen. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente en Imola zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De Gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 17 mei 2023