Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen (van twee gedeelten) van een perceel grond aan de Vossenpelssestraat Nijmegen

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 2 juni en 23 juni 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan een gegadigde twee perceelsgedeelten van het perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie H, nummer 1805, circa groot 66 m2 gelegen aan de Vossenpelssestraat 5 (Waalsprong) te Nijmegen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat de gegadigde als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de gronden.

Verkoop is onderdeel van een grondruil met de gemeente

Op 28 juli 2022 is tussen de gemeente Nijmegen en de gegadigde een anterieure overeenkomst gesloten. In de anterieure overeenkomst is overeengekomen dat het naast de gronden gelegen perceel van gegadigde(her)ontwikkeld wordt, waarbij 3 grondgebonden woningen worden ontwikkeld. Voor de realisatie van het bouwplan is een gedeelte van het perceel Nijmegen, sectie H, nummer 1805 benodigd. Om tot een effectievere verkaveling ter plaatse te komen is een grondruil met de gegadigde gewenst. Het perceel wordt ingezet voor de uitbreiding en afronding van de bebouwing in het exploitatiegebied Stelt Oost.  Gezien het publieke belang van de realisatie van het gebied  is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Geen zelfstandige ontwikkeling mogelijk

Het is niet mogelijk voor andere partijen de gronden te betrekken in een ontwikkeling, omdat de gegadigde eigenaar is van een aangrenzend perceel. De oppervlakte van de locatie leent zich ook niet voor een zelfstandige ontwikkeling door een andere gegadigde. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 23juni 2023 voor 12.00 uur , kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond aan de Vossenpelssestraat. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 2 juni 2023