Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van Molukkenstraat 1 aan Stichting Woonwaarts

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 18 NOVEMBER EN 9 DECEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens juridisch te leveren aan de Stichting Woonwaarts (hierna: Woonwaarts) het perceel grond met voormalig schoolgebouw, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie G, nummer 1961, ter grootte van 3.332 m2, gelegen aan Molukkenstraat 1 te Nijmegen voor de bouw van 24 appartementen in de sector sociale huur. Het college van burgemeester en wethouders heeft in januari 2020 besloten de koopovereenkomst met Woonwaarts aan te gaan. 

Motivatie

De gemeente is van  mening dat Woonwaarts als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie voor de realisatie van sociale huurwoningen:

1. Prestatieafspraken

Binnen de gemeente Nijmegen is grote behoefte aan sociale huurwoningen. De gemeente heeft met de corporaties (waaronder Woonwaarts) in 2019 prestatieafspraken gemaakt, tevens vastgelegd in de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025. Via deze prestatieafspraken heeft de gemeente grip op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de (sociale) huurwoningen en de kwaliteit daarvan. Door de voorgenomen verkoop aan Woonwaarts geeft de gemeente uitvoering aan de prestatieafspraken.

2. Toegelaten instelling

Woonwaarts is een toegelaten instelling die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is in de gemeente Nijmegen als bedoeld in artikel 19 Woningwet. De gemeente Nijmegen werkt met deze toegelaten instellingen samen voor de realisering en het beheer van sociale huurwoningen en legt de afspraken vast in prestatieafspraken. Woonwaarts is vanwege haar status als toegelaten instelling gehouden de door haar te realiseren huurwoningen op basis van de door de rijksoverheid gereguleerde huurprijzen voor sociale woningen te exploiteren, en zij staat onder toezicht van de rijksoverheid. Op deze wijze is gegarandeerd dat de woningen beschikbaar zijn en blijven voor de beoogde doelgroepen. De gemeente acht deze garantie van groot belang, reden waarom zij voor de realisering en het beheer van nieuwe sociale huurwoningen alleen met toegelaten instellingen samenwerkt. Andere partijen kunnen niet dezelfde garanties bieden met betrekking tot beschikbaarheid en het beheer van de huurwoningen voor de doelgroepen.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 9 december 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Molukkenstraat 1 Woonwaarts. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Woonwaarts zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 18 november 2022.