Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van (het gedeelte van) een perceel grond nabij Lankforst aan Stichting Woonwaarts

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 23 MAART EN 13 APRIL 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Stichting Woonwaarts (hierna: Woonwaarts) het gedeelte van een perceel grond gelegen aan de Lankforst, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie N, nummer 4913, ter grootte van totaal 343 m2. 

Motivatie

De gemeente is van mening dat Woonwaarts als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie voor de realisatie van (sociale) huurwoningen:

1. Toegelaten instelling

Woonwaarts is een toegelaten instelling die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is in de gemeente Nijmegen als bedoeld in artikel 19 Woningwet. De gemeente Nijmegen werkt met deze toegelaten instellingen samen voor de realisatie en het beheer van sociale huurwoningen en legt de afspraken vast in prestatieafspraken. Woonwaarts is vanwege haar status als toegelaten instelling gehouden de door haar te realiseren huurwoningen op basis van de door de rijksoverheid gereguleerde huurprijzen voor sociale woningen te exploiteren, en zij staat onder toezicht van de rijksoverheid. Op deze wijze is gegarandeerd dat de woningen beschikbaar zijn en blijven voor de beoogde doelgroepen.

2. Prestatieafspraken

Binnen de gemeente Nijmegen is grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. De gemeente heeft met de corporaties (waaronder Woonwaarts) in 2019 prestatieafspraken gemaakt, tevens vastgelegd in de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025. Via deze prestatieafspraken heeft de gemeente grip op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de (sociale) huurwoningen en de kwaliteit daarvan. Door de voorgenomen verkoop, als onderdeel van een grondruil, aan Woonwaarts geeft de gemeente uitvoering aan de prestatieafspraken.

3. Zelfstandige ontwikkeling door derden niet mogelijk

Onderhavige verkoop maakt onderdeel uit van een ruiling. De te verkopen gronden grenzen aan eigendom van Woonwaarts en zijn benodigd om het door Woonwaarts beoogde bouwplan mogelijk te maken. Door de ligging en omvang zijn deze gronden niet zelfstandig te ontwikkelen door derden.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 13 april 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Geert Rombouts, onder vermelding van Lankforst Woonwaarts. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Woonwaarts zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op kavelsvastgoed@nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 23 maart 2023.