Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van gronden op Kavel 7 NYMA-terrein te Nijmegen aan IDR Management BV, Stipbike Holding BV en J. van Stiphout

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 10 en 30 januari 2024 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan IDR Management B.V. , Stipbike Holding B.V. en J. van Stiphout (een gedeelte van) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie G, nummer 1717, gelegen binnen de ontwikkellocatie NYMA  ten behoeve van de bouw van een gezamenlijk bedrijfsgebouw.

Motivatie

De gemeente is van mening dat de gegadigden als enige serieuze gegadigden op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komen voor de koop van de locatie:

1. Stipbike heeft de gronden in 2021 al gekocht  

Stipbike heeft ten behoeve van eenzelfde bouwplan in 2021 de kavel al tezamen met Velocity gekocht, nadat zij hadden gereageerd op een uitvraag voor ontwikkeling op het NYMA-terrein. De realisering van dit bouwplan is niet mogelijk gebleken, en de kavel is niet geleverd. Velocity heeft zich teruggetrokken en verzocht de koopovereenkomst te ontbinden. Stipbike heeft met IDR Management een aangepast bouwplan ontwikkeld en verzocht de kavel na ontbinding van de in 2021 gesloten overeenkomsten op basis van een andere verdeling de kavel te verkopen aan de gegadigden.  

2. Nieuwe samenwerking biedt zekerheid realisering bouwplan

De samenwerking tussen de gegadigden biedt zekerheid dat op korte termijn de kavel wordt bebouwd en de ontwikkeling van het NYMA-terrein een stap verder wordt gebracht.  

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 30 januari 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van Kavel 7 NYMA. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de gegadigden zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 10 januari 2024.