Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van gronden in de vlekken 8 en 10 Hof van Holland te Nijmegen aan Heijmans

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 27 JUNI EN 18 JULI 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Heijmans Vastgoed B.V. (hierna: Heijmans) (een gedeelte van) de percelen grond kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie F, nummers 1422, 103, 105 en 107, gelegen binnen de ontwikkellocatie Hof van Holland Vlek 8 en 10 van de Waalsprong te Nijmegen ten behoeve van de bouw van resp. 289 koop-/huurwoningen (Vlek 8) en 140 koopwoningen (Vlek 10).

Motivatie

De gemeente is van mening dat Heijmans als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van 289 woningen in Vlek 8 en 140 woningen in Vlek 10:

1. Bouwclaim Vaststellingsovereenkomst d.d. 17 juni 2013

In de Vaststellingsovereenkomst is met de partijen in de Waalsprong afgesproken dat zij ter compensatie voor de door hen ingebrachte gronden aanspraak kunnen maken op in deze overeenkomst bepaalde aantallen te ontwikkelen woningkavels in de Waalsprong. Met de verkoop van de gronden aan Heijmans geeft de gemeente Nijmegen uitvoering aan dit toegekende woningcontingent. 

2. Integrale ontwikkeling Vlek 8

Het aan Heijmans in de Vaststellingsovereenkomst toegekende woningcontingent is sinds 2013 geregeld ingezet bij ontwikkelingen in de Waalsprong. In Hof van Holland is als gevolg daarvan sprake van de realisering van meer woningen dan het nog resterende contingent van Heijmans. De te realiseren woningen worden gerealiseerd in de vorm van appartementen, waardoor het niet mogelijk is de uitgifte te beperken tot het contingent. 

3. Samenhang ontwikkeling Vlek 10

In de onderhandelingen met Heijmans is geconstateerd dat de realisering van de 289 woningen in Vlek 8 niet rendabel is. Er is daarop besloten dat Heijmans met een aanvullend project in Vlek 10 de ontwikkeling van beide Vlekken kan garanderen. De gezamenlijke ontwikkeling leidt ertoe dat de bouwlogistiek wordt verbeterd en de overlast voor de al bestaande woningen in dit deel van de Waalsprong in tijd aanzienlijk kan worden beperkt.

4. Bekwaamheid

Heijmans heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen en appartementen in de stad naar tevredenheid van de gemeente Nijmegen. 

5. Voortgang realisatie woningen 

Met de verkoop wordt bijgedragen aan de realisatie van de woningbouwopgave voor de gemeente Nijmegen. Voor de spoedige realisering van de beoogde woningbouw in combinatie met aanvullende voorzieningen naast het NS-station Lent is het van belang dat één partij de integrale ontwikkeling ter hand kan nemen. Deze gewenste spoedige ontwikkeling, waaraan de gemeente een groot belang hecht, kan niet worden bereikt indien de uitgifte van de verschillende onderdelen in de markt wordt gezet. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 18 juli 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. I. Smeenk, onder vermelding van Hof van Holland Vlek 8 & 10 Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Heijmans zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 27 juni 2022.