Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van gronden in de Stelt-Oost te Nijmegen aan Van Wonen

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 23 MAART EN 13 APRIL 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Van Wonen Projecten B.V. (hierna: Van Wonen) (een gedeelte van) de percelen grond kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie H, nummers 381 en 382 en kadastraal bekend als gemeente Lent, sectie B, nummer 1090, gelegen binnen de ontwikkellocatie Stelt-Oost van de Waalsprong te Nijmegen ten behoeve van de bouw van 25 grondgebonden woningen en 8 appartementen. 

Motivatie

De gemeente is van mening dat Van Wonen als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van 25 grondgebonden woningen en 8 appartementen in Stelt-Oost:

1. Bouwclaim Vaststellingsovereenkomst d.d. 17 juni 2013

In de Vaststellingsovereenkomst is met de partijen in de Waalsprong afgesproken dat zij ter compensatie voor de door hen ingebrachte gronden aanspraak kunnen maken op in deze overeenkomst bepaalde aantallen te ontwikkelen woningkavels in de Waalsprong. Met de verkoop van de gronden aan Van Wonen geeft de gemeente Nijmegen uitvoering aan dit toegekende woningcontingent.

2. Bekwaamheid

Van Wonen heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen en appartementen in de stad naar tevredenheid van de gemeente Nijmegen. 

3. Voortgang realisatie woningen 

Met de verkoop wordt bijgedragen aan de realisatie van de woningbouwopgave voor de gemeente Nijmegen. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 13 april 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. M. Janssen, onder vermelding van Stelt-Oost. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Van Wonen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 23 maart 2023.