Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van grond aan de Weurtseweg te Nijmegen aan MWPO Boterfabriek B.V.

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 30 mei en 20 juni 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen en leveren aan MWPO Boterfabriek B.V. (hierna: MWPO) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie A, nummer 2758 ter grootte van 3.390 m2, gelegen aan de Weurtseweg en Biezenstraat te Nijmegen ten behoeve van de ontwikkeling van grondgebonden woningen en appartementen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat MWPO als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de grond ten behoeve van de realisatie van grondgebonden woningen en appartementen:

1. Anterieure overeenkomst d.d. 14-06-2021

Op 14 juni 2021 is tussen de gemeente Nijmegen en MWPO een anterieure overeenkomst gesloten. MWPO heeft in eigendom het perceel kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie B, nummer 5122 ter grootte van 5.505 m2. Op dit perceel bevindt zich de voormalige Boterfabriek Batava. In de anterieure overeenkomst is overeengekomen dat dit perceel samen met het perceel 2758 van de gemeente (her)ontwikkeld wordt, waarbij 9 grondgebonden woningen en 106 appartementen worden ontwikkeld, deels in de voormalige boterfabriek. Voor de realisatie van het totale bouwplan inclusief voldoende parkeergelegenheid is het achterliggende terrein (perceel 2758) van de gemeente benodigd. De omgevingsvergunning voor de bouw is inmiddels verleend, waarna de levering van perceel 2758 kan plaatsvinden.

2. Geen zelfstandige ontwikkeling van perceel 2758 mogelijk

Het perceel 2758 betreft een ingesloten binnenterrein dat is gelegen achter de eigendom van MWPO en achter de tuinen van woningen aan de Weurtseweg, Biezenstraat en Bronsgeeststraat in Nijmegen. Het binnenterrein is niet dan wel zeer lastig zelfstandig te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw, zonder het perceel van MWPO daarbij te betrekken. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 20 juni 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. M. Janssen, onder vermelding van MWPO Boterfabriek. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en MWPO zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 30 mei 2023.