Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond nabij Weezenhof 5210

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 5 september en 26 september 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de eigenaars van het woonhuis Weezenhof 5210 te 6536 DZ Nijmegen (hierna Koper) een strook snippergroen, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummer 1822, met een oppervlakte van circa 24 m².

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. De gemeente is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Koper. 

Kadernota Verkoop Openbare Ruimte

Deze onroerende zaak kan op basis van hetgeen is vastgelegd in de Kadernota Verkoop Openbare Ruimte slechts alleen aan Koper worden aangeboden. Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden als uitbreiding van het al bij Koper in eigendom zijnde perceel. Gezien de beleidsregels voor de verkoop van openbare ruimte is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 26 september 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. F. van der Meulen, onder vermelding van ‘Weezenhof 5210’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 5 september 2023