Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond nabij Nieuwe Mollenhutseweg 97

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 2 juni en 23 juni 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan een gegadigde een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie L, nummer 6171, ter grootte van ca. 324 m2, gelegen op de hoek van de Nieuwe Mollenhutseweg en de Marie Curiestraat te Nijmegen. 

Motivatie

De gemeente is van mening dat gegadigde als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, toetsbare en redelijke criterium, in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel grond. 

Het perceel leent zich niet voor zelfstandige ontwikkeling door andere gegadigden

Het door de gemeente aan gegadigde te verkopen perceel is gelegen direct naast het eigendom van gegadigde (Nieuwe Mollenhutseweg 97) en altijd in gebruik geweest bij de vorige eigenaar van de Nieuwe Mollenhutseweg 97. Er kan op dit perceel geen zelfstandige ontwikkeling plaatsvinden. Gezien dit feit is gegadigde de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 23 juni 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Nieuwe Mollenhutseweg 97. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 2 juni 2023.