Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond nabij Castiliëstraat 26

Reactie termijn is verlopen, reageren was mogelijk tussen 24 januari 2024 en 13 februari 2024 tot 12.00 uur.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de eigenaars van het woonhuis Castiliëstraat 26 te 6663 NT Nijmegen (hierna Koper) een strook snippergroen, kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie H, nummer 1532, met een oppervlakte van circa 8 m².

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. De gemeente is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Koper.  

Kadernota Verkoop Openbare Ruimte

Deze onroerende zaak kan op basis van hetgeen is vastgelegd in de Kadernota Verkoop Openbare Ruimte slechts alleen aan Koper worden aangeboden. Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden als uitbreiding van het al bij Koper in eigendom zijnde perceel. Gezien de beleidsregels voor de verkoop van openbare ruimte is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 13 februari  vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. F. van der Meulen, onder vermelding van ‘Castiliëstraat 26’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 24 januari 2024