Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond aan Vattenfall Warmte N.V. in Stelt Zuid

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 26 OKTOBER EN 17 NOVEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Vattenfall Warmte N.V (hierna Vattenfall) een perceel grond kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie H, nummer 1716, groot circa 14 m2 gelegen in Stelt Zuid (Waalsprong) te Nijmegen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Vattenfall als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van de realisering van een warmtenet. 

Afspraken NV NUON Warmte/Vattenfall Warmte NV en gemeente Nijmegen 

Tussen de gemeente en N.V. Nuon Warmte thans haar rechtsopvolger Vattenfall Warmte N.V. is een “Overeenkomst Warmtevoorziening Waalsprong en Waalfront” gesloten op 31 maart 2012. In deze overeenkomst heeft de gemeente de verplichting op zich genomen om de warmtevoorziening door Vattenfall te laten verzorgen en daarvoor zonodig gronden ter beschikking te stellen. 

Publieke belang Warmte-infrastructuur

Het warmtenet in de Waalsprong maakt onderdeel uit van de openbare infrastructuur voor de woonwijk Stelt Zuid. Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is Vattenfall in dit geval de enige partij die in aanmerking komt voor de aankoop. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 17 november 2022 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond aan Vattenfall Stelt Zuid. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Vattenfall zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 26 oktober 2022.