Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond aan Sergio Leonestraat en een perceel grond aan het Bert Haanstrapark te Nijmegen aan Vattenfall Wartmte N.V.

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 9 MAART EN 30 MAART 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Vattenfall Warmte N.V (hierna Vattenfall) een perceel grond kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3285 circa 22m2 groot gelegen aan de David Leanstraat (Waalsprong) te Nijmegen en een perceel grond kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3271 circa 24 m² groot gelegen aan het Bert Haanstrapark (Waalsprong) te Nijmegen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Vattenfall als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie.

Eisen Warmte-infrastructuur 

Tussen de gemeente en N.V. Nuon Warmte thans haar rechtsopvolger Vattenfall Warmte N.V. is een “Overeenkomst Warmtevoorziening Waalsprong en Waalfront” gesloten op 31 maart 2012. In deze overeenkomst heeft de gemeente de verplichting op zich genomen om de warmtevoorziening door Vattenfall te laten verzorgen. 

Publieke belang

Het perceel wordt ingezet voor de realisering  en uitbreiding van openbare infrastructuur voor de Waalsprong (Nijmegen Noord). Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 30 maart 2023 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond aan Vattenfall Sergio Leonestraat en Bert Haanstrapark. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Vattenfall zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 9 maart 2023.