Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond aan Liander N.V. (Zwanenstraat)

Reactietermijn verlopen, reageren was mogelijk tussen 15 september en 6 oktober 2023 tot 12.00 uur

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Liander N.V. (hierna Liander) een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie K, nummer 4433 groot circa 20 m², gelegen aan de Zwanenstraat, ter verbetering en continuering van het bestaande elektriciteitsnetwerk in Nijmegen.

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. De gemeente is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Liander. 

Publieke belang

Deze onroerende zaak leent zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van de openbare infrastructuur van Nijmegen. Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 6 oktober 2023 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl  t.a.v. F. van der Meulen, onder vermelding van ‘Liander ‘Zwanenstraat’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 15 september 2023