Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond aan Liander N.V. aan de Zaligestraat te Nijmegen

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 23 MAART EN 14 APRIL 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Liander N.V (hierna Liander) een perceel grond van het perceel kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie F, nummer 1003, groot circa 51m² gelegen aan de Zaligestraat (Waalsprong) te Nijmegen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Liander als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, redelijke en toetsbare criteria in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie.

Publieke belang

Het perceel wordt ingezet voor de realisering  en uitbreiding van openbare infrastructuur voor de Waalsprong (Nijmegen Noord). Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 14 april 2023 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond aan de Zaligestraat te Nijmegen. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 23 maart 2023