Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een perceel grond aan de Ambachtweg 53-55

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan De Grood Beheer en Vastgoed B.V. het perceel kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie G, nummer 413, groot circa 1242m², gelegen aan de Ambachtsweg 53-55.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het “Didam-arrest” gewezen. Dit arrest bepaald dat  dat overheden het gelijkheidsbeginsel dienen toe te passen bij onder andere verkoop van onroerende zaken. Daarvoor dient de overheid een openbare selectieprocedure te hanteren. Uitzondering daarop in mogelijk als uit objectieve, redelijke en toetsbare criteria maar één partij in aanmerking komt.

De gemeente is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met DE GROODBEHEER EN VASTGOED BV  

Motivatie

Naar het oordeel van de gemeente Nijmegen is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde koopovereenkomst.  

Het te verkopen perceel is in erfpacht uitgegeven aan De Grood Beheer en Vastgoed B.V.. Gezien de gedane investeringen door De Grood Beheer en Vastgoed B.V. op voornoemde locatie, alsmede de verbodenheid tussen de aanwezige opstallen op het te verkopen perceel met het naastgelegen perceel dat reeds is eigendom is van voorgenoemde partij, en de wens van de gemeente Nijmegen om het erfpachtrecht door vermenging teniet te laten gaan, is deze partij de enige gerede kandidaat voor overname van het (blote) eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 2 juli 2024 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl  t.a.v. F. van der Meulen, onder vermelding van ‘Ambachtsweg 53-55’. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en De Grood Beheer en Vastgoed B.V. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 11 juni 2024.