Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een locatie in Zuiderveld West te Nijmegen aan KlokGroep Wonen B.V.

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 4 OKTOBER EN 25 OKTOBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan KlokGroep Wonen B.V. (hierna: KlokGroep) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3233, ter grootte van ca. 11.235 m2, gelegen in deelgebied Zuiderveld West in de Waalsprong te Nijmegen ten behoeve van de bouw van 51 woningen.

Motivatie

De gemeente is van  mening dat KlokGroep als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, toetsbare en redelijke criterium in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van 51 woningen:

Uitvoering bouwclaim

In 2003 is een overeenkomst gesloten tussen OBAC, Holding Bouwbedrijf A.J. Jansen Valburg B.V., Heijting Beheer B.V. en de gemeente Nijmegen, waarbij OBAC diverse percelen grond met opstallen in de Waalsprong heeft verkocht aan de gemeente. De overeengekomen koopprijs bestond destijds onder meer uit ontwikkelingsrechten, bouwclaims en productierechten. In 2010 is tussen de hierboven vermelde partijen alsmede de GEM Waalsprong C.V. een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de uitgangspunten van de claim zijn overeengekomen. KlokGroep is een vennoot van OBAC.

OBAC heeft ermee ingestemd dat KlokGroep namens OBAC de bouwclaim volledig invult. Met het voornemen tot deze verkoop in Zuiderveld West heeft de gemeente volledig aan haar verplichtingen jegens OBAC voldaan. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 25 oktober 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Zuiderveld West Klok. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en KlokGroep zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 4 oktober 2022.