Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een locatie in Zuiderveld-West in Nijmegen aan Stichting Portaal

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 30 SEPTEMBER EN 21 OKTOBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de Stichting Portaal (hierna: Portaal) (een gedeelte van) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3233, ter grootte van ca. 3.500 m2, gelegen binnen de ontwikkellocatie Zuiderveld-West in de Waalsprong te Nijmegen ten behoeve van de bouw van 37 grondgebonden woningen in de sector sociale huur.

Motivatie

De gemeente is van  mening dat Portaal als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van sociale huurwoningen:

1. Afspraken Vaststellingsovereenkomst d.d. 17 juni 2013

In de Vaststellingsovereenkomst is met corporaties (w.o. Portaal) een verplichte afname van kavels in de Waalsprong vastgelegd voor de realisatie van sociale huurwoningen.

2. Prestatieafspraken

Binnen de gemeente Nijmegen is grote behoefte aan sociale huurwoningen. De gemeente heeft met de corporaties (waaronder Portaal) in 2019 prestatieafspraken gemaakt, tevens vastgelegd in de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025. Via deze prestatieafspraken heeft de gemeente grip op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de (sociale) huurwoningen en de kwaliteit daarvan. Door de voorgenomen verkoop aan Portaal geeft de gemeente uitvoering aan de prestatieafspraken.

3. Toegelaten instelling

Portaal is een toegelaten instelling die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is in de gemeente Nijmegen als bedoeld in artikel 19 Woningwet. De gemeente Nijmegen werkt met deze toegelaten instellingen samen voor de realisering en het beheer van sociale huurwoningen en legt de afspraken vast in prestatieafspraken. Portaal is vanwege haar status als toegelaten instelling gehouden de door haar te realiseren huurwoningen op basis van de door de rijksoverheid gereguleerde huurprijzen voor sociale woningen te exploiteren, en zij staat onder toezicht van de rijksoverheid. Op deze wijze is gegarandeerd dat de woningen beschikbaar zijn en blijven voor de beoogde doelgroepen. De gemeente acht deze garantie van groot belang, reden waarom zij voor de realisering en het beheer van nieuwe sociale huurwoningen alleen met toegelaten instellingen samenwerkt. Andere partijen kunnen niet dezelfde garanties bieden met betrekking tot beschikbaarheid en het beheer van de huurwoningen voor de doelgroepen.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 21 oktober 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Zuiderveld-West Portaal. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Portaal zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 30 september 2022.