Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van een bedrijfskavel nabij de Stationsstraat 40 aan Barenza Hoeve BV (Barenbrug).

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 30 AUGUSTUS EN 20 SEPTEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens een-op-een (onderhands) te verkopen aan de besloten vennootschap Barenza Hoeve BV, een besloten vennootschap van graszadenveredelingsbedrijf Barenbrug (hierna: Barenbrug), een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 3233, ter grootte van ca. 15.153 m², gelegen nabij de Stationsstraat 40 te Nijmegen. De kavel wordt verkocht ter voortzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten en (toekomstige) uitbreiding(en) van Barenbrug. 

 

Motivatie

De gemeente is van mening dat Barenbrug als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van voorzetting van de huidige bedrijfsvoering en (toekomstige) uitbreiding(en) van Barenbrug:

1. Verzoek om uitbreiding door Barenbrug

Barenbrug heeft in 2007 de bedrijfsgebouwen en een gedeelte van een bedrijfskavel gekocht van de Gemeente. Daarbij zijn afspraken gemaakt om de aanpalende woningbouwontwikkeling (plan Zuiderveld) niet te frustreren. Die afspraken zien o.a. toe op het nemen van milieumaatregelen, geluid en visuele afscherming van de bestaande bedrijfslocatie. Ook na de gewenste uitbreiding voldoet Barenbrug aan deze afspraken. Nadien zijn aangrenzende gronden (gedeeltelijk) door de Gemeente aan Barenbrug verhuurd, welke nu onderdeel zijn van het te verkopen perceel. 

Het te verkopen perceel is vanwege de vorm en ligging  als geheel slechts geschikt voor de uitbreiding van Barenbrug en leent zich niet voor een integrale ontwikkeling door een andere partij. 

2. Afspraken Barenbrug-Gemeente

De Gemeente en Barenbrug hebben afspraken gemaakt over de verkoop van het perceel ten behoeve van (toekomstige) uitbreidingsplannen van Barenbrug met behoud van afspraken voor de aanpalende woningbouwontwikkeling. De beoogde verkoop betreft de uitvoering van deze afspraak. 

 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 20 september 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Herman Bouman, onder vermelding van Stationsstraat/ Barenbrug. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de Barenza Hoeve BV/ Barenbrug zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

 

Gepubliceerd op 30 augustus 2022.