Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van de locatie Vlierestraat 3 te Nijmegen aan Stichting Woonwaarts

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 30 SEPTEMBER EN 21 OKTOBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de Stichting Woonwaarts (hierna: Woonwaarts) het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie H, nummer 2897, ter grootte van ca. 3.741 m2, gelegen aan de Vlierestraat 3 te Nijmegen ten behoeve van de bouw van 36 zorgwoningen.

Motivatie

De gemeente is van  mening dat Woonwaarts als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van zorgwoningen:

1. Prestatieafspraken

Binnen de gemeente Nijmegen is grote behoefte aan sociale huurwoningen. De gemeente heeft met de corporaties (waaronder Woonwaarts) in 2019 prestatieafspraken gemaakt, tevens vastgelegd in de Samenwerkingsagenda Wonen 2021-2025. Via deze prestatieafspraken heeft de gemeente grip op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de (sociale) huurwoningen en de kwaliteit daarvan. Dit geldt eveneens voor wonen met zorg. Qua locaties en richtlijnen is dit verder uitgewerkt in het Planningskader wonen en zorg ouderen 2017. Door de voorgenomen verkoop aan Woonwaarts geeft de gemeente uitvoering aan de prestatieafspraken.

2. Planningskader wonen en zorg ouderen 2017

In het Planningskader wonen en zorg ouderen 2017 is de opgave tot 2025 opgenomen met betrekking tot wonen voor ouderen. De locatie Vlierestraat is hierin opgenomen als beschermd wonen locatie voor 36 zorgwoningen.

3. Toegelaten instelling

Woonwaarts is een toegelaten instelling die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is in de gemeente Nijmegen als bedoeld in artikel 19 Woningwet. De gemeente Nijmegen werkt met deze toegelaten instellingen samen voor de realisering en het beheer van sociale huurwoningen en legt de afspraken vast in prestatieafspraken. Woonwaarts is vanwege haar status als toegelaten instelling gehouden de door haar te realiseren huurwoningen op basis van de door de rijksoverheid gereguleerde huurprijzen voor sociale woningen te exploiteren, en zij staat onder toezicht van de rijksoverheid. Op deze wijze is gegarandeerd dat de woningen beschikbaar zijn en blijven voor de beoogde doelgroepen. De gemeente acht deze garantie van groot belang, reden waarom zij voor de realisering en het beheer van nieuwe sociale huurwoningen alleen met toegelaten instellingen samenwerkt. Andere partijen kunnen niet dezelfde garanties bieden met betrekking tot beschikbaarheid en het beheer van de huurwoningen voor de doelgroepen.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 21 oktober 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Vlierestraat 3. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Woonwaarts zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 30 september 2022.