Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van de locatie Professor Bellefroidstraat te Nijmegen aan GGD Gelderland Zuid (2)

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 17 FEBRUARI 2023 EN 10 MAART 2023 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (hierna: GGD) het perceel kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie B, nummer 4249, ter grootte van 2.263 m2, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat ongenummerd (voorheen nummer 22) te Nijmegen ten behoeve van de realisatie van herhuisvesting voor GGD.

 

Motivatie

De gemeente is van mening dat GGD als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw voor de gemeentelijke gezondheidsdienst:

 

1. Publiek belang bij herhuisvesting GGD

De huisvesting van de GGD betreft een algemeen maatschappelijk belang waar de Gemeente mede voor verantwoordelijk is. De GGD heeft bij de Gemeente de wens kenbaar gemaakt de verouderde huisvesting aan Groenewoudseweg 275 te willen verruilen voor een nieuw gebouw in de directe nabijheid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Prof. Bellefroidstraat 11) met wie zij zeer nauw samenwerkt. 

 

2. Perceel specifiek aangekocht voor nieuwbouw GGD

Vanwege de samenwerking tussen GGD en de Veiligheidsregio is het van belang dat zij fysiek in de directe nabijheid van elkaar gevestigd zijn. Bij de gebiedsverkenning naar een geschikte locatie voor GGD is de locatie aan de Professor Bellefroidstraat 22 als enige geschikte locatie naar voren gekomen. Het perceel waar destijds een tandtechnisch lab was gevestigd is door de gemeente van de toenmalige eigenaar aangekocht, specifiek voor het doel daar nieuwbouw voor GGD mogelijk te maken. De gemeente zou de locatie niet hebben aangekocht als GGD daar niet gevestigd zou kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2019 besloten medewerking te verlenen aan de nieuwbouw voor huisvesting van de GGD. Hierbij is tevens het besluit genomen over te gaan tot de aankoop van Prof. Bellefroidstraat 22 ten behoeve van deze nieuwbouw voor de GGD. 

 

3. Integrale gebiedsontwikkeling


Door middel van de aan- en verkooptransactie wordt een integrale (her)ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt. Ter plaatse van de Groenewoudseweg 275 zullen in overeenstemming met het gemeentelijke beleid studentenwoningen gerealiseerd worden. De voorgenomen grondverkoop aan GGD maakt mogelijk dat GGD haar activiteiten verplaatst en daardoor komt de locatie aan de Groenewoudseweg 275 beschikbaar voor de beoogde (her)ontwikkeling.

 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u binnen 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op uiterlijk 10 maart 2023 vóór 12.00 uur, een kort gedingprocedure aanhangig te maken. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt, vervalt het recht om tegen de koopovereenkomst en/of de effectuering daarvan in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 17 februari 2023.