Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van de locatie Professor Bellefroidstraat te Nijmegen aan GGD Gelderland Zuid

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 30 AUGUSTUS EN 20 SEPTEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (hierna: GGD) (een gedeelte van) de percelen kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie B, nummers 4249 en 5443, ter grootte van ca. 5.275 m2, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat ongenummerd en 22 te Nijmegen ten behoeve van de realisatie van herhuisvesting voor GGD met bijbehorend parkeerterrein.

 

Motivatie

De gemeente is van mening dat GGD als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de aankoop van de locatie ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw voor de gemeentelijke gezondheidsdienst:

  1. Gemeentelijk belang bij herhuisvesting GGD

De huisvesting van de GGD betreft een algemeen maatschappelijk belang waar de Gemeente mede voor verantwoordelijk is. De GGD heeft bij de Gemeente de wens kenbaar gemaakt de verouderde huisvesting aan Groenewoudseweg 275 te willen verruilen voor een nieuw gebouw in de directe nabijheid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Prof. Bellefroidstraat) met wie zij zeer nauw samenwerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2019 besloten medewerking te verlenen aan de nieuwbouw voor huisvesting van de GGD. Hierbij is tevens het besluit genomen over te gaan tot de aankoop van Prof. Bellefroidstraat 22 ten behoeve van deze nieuwbouw voor de GGD en het bestaande parkeerterrein in te zetten voor maaiveldparkeren.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 20 september 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Miranda Janssen, onder vermelding van Professor Bellefroidstraat. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en de GGD zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 30 augustus 2022.