Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van bloot eigendom perceel Oude Weurtseweg 41

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 11 NOVEMBER EN 3 DECEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de huidige erfpachter (hierna “Erfpachter”), het bloot eigendom van het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie I, nummer 2032, ter grootte van ca. 172 m², plaatselijk bekend Oude Weurtseweg 41 te Nijmegen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat Erfpachter als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van het bloot eigendom van de locatie. 

Erfpachter heeft reeds een recht van  erfpacht op het perceel plaatselijk bekend Oude Weurtseweg 41 te Nijmegen. Partijen verwijzen hiertoe naar Hyp4 30201/4. De gemeente heeft geen belang om het bloot eigendom van het betreffende perceel in eigendom te behouden. 
De looptijd van het erfpachtrecht is eeuwigdurend en de canon is reeds afgekocht tot 2036. Daarnaast wil de gemeente het eigen woningbezit stimuleren. Tot slot heeft Erfpachter aanzienlijke investeringen gedaan in de door hem bewoonde woning op het perceel waar het erfpachtrecht op is gevestigd. Op basis van het voornoemde wenst de gemeente  het bloot eigendom van het perceel te verkopen aan Erfpachter. Door de beoogde verkoop zal het erfpachtrecht door vermenging teniet gaan. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 3 december 2022vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Carl van Wijk, onder vermelding van Oude Weurtseweg 41. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Erfpachter zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 11 november 2022.