Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van bloot eigendom perceel Heselaan 34

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 28 JUNI EN 22 JULI 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan de huidige erfpachter, mw Cheung, het bloot eigendom van het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie B, nummer 5523, ter grootte van ca. 153 m2, plaatselijk bekend Heselaan 34 te Nijmegen.

Motivatie

De gemeente is van mening dat mw. Cheung als enige serieuze gegadigde op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van het bloot eigendom van de locatie. 

Mw. Cheung heeft reeds een recht van  erfpacht op het perceel plaatselijk bekend Heselaan 34 te Nijmegen. Partijen verwijzen hiertoe naar Hyp4 52482/11. De gemeente heeft geen belang om het bloot eigendom van het betreffende perceel in eigendom te behouden. Daarnaast wilt de gemeente het eigen woning bezit stimuleren. Derhalve wenst de gemeente  het bloot eigendom van het perceel te verkopen aan de huidige erfpachter. Door de beoogde verkoop zal de erfpacht door vermenging teniet gaan. 

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 22 juli 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. Angela Nieuwboer, onder vermelding van Heselaan 34. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en mw. Cheung zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 28 juni 2022.