Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van 4 percelen grond aan Liander N.V.

REACTIETERMIJN VERLOPEN. REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 6 EN 28 AUGUSTUS 2022 TOT 12.00 UUR.

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Liander N.V (hierna Liander) de percelen kadastraal bekend als gemeente Nijmegen, sectie F, nummer 717, gemeente Valburg, sectie L, nummer 2867, gemeente Lent, sectie A, nummer 1275 en gemeente Lent, sectie A, 4558 voor de aanleg en realisatie van het nieuwe 20kV netwerk in Nijmegen-Noord.

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. De gemeente is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Liander. 

Publieke belang

Tevens leent deze onroerende zaak zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur voor de Waalsprong (Nijmegen Noord). Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 28 augustus 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond aan Liander t.b.v. aanleg 20 kV netwerk in Nijmegen Noord. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 6 augustus 2022.