Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van 2 percelen grond aan Vattenfall Warmte N.V.

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK TUSSEN 25 JULI EN 16 AUGUSTUS 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Vattenfall Warmte N.V (hierna Vattenfall) de percelen grond kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie F, nummers 1693 en 1694 respectievelijk groot 14 m2 en 14 m² gelegen in Woenderskamp (Waalsprong) te Nijmegen.

Motivatie

De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. De gemeente is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Vattenfall. 

Eisen Warmte-infrastructuur 

Tussen de gemeente en N.V. Nuon Warmte thans haar rechtsopvolger Vattenfall Warmte N.V. is een “Overeenkomst Warmtevoorziening Waalsprong en Waalfront” gesloten op 31 maart 2012. In deze overeenkomst heeft de gemeente de verplichting op zich genomen om de warmtevoorziening door Vattenfall te laten verzorgen. 

Publieke belang

Tevens leent deze onroerende zaak zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur voor de woonwijk Woenderskamp. Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 16 augustus 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. C. Rutten, onder vermelding van verkoop grond aan Vattenfall Woenderskamp. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Vattenfall zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

 

Gepubliceerd op 25 juli 2022.