Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Nijmegen van 2 percelen grond aan Liander N.V. De Stelt Zuid.

REACTIETERMIJN VERLOPEN, REAGEREN WAS MOGELIJK VAN 11 OKTOBER TOT 1 NOVEMBER 2022 TOT 12.00 UUR

De gemeente Nijmegen is voornemens één-op-één (onderhands) te verkopen aan Liander N.V (hierna Liander) de percelen grond kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie H, nummers 1716 en 1733 ter gezamenlijke grootte van ca. 46m2, gelegen in plangebied Stelt Zuid te Nijmegen. 

Motivatie

De gemeente is van  mening dat Liander als enige serieuze gegadigde op basis van het volgende objectieve, toetsbare en redelijke criterium, in aanmerking komt voor de koop van de locatie ten behoeve van de realisatie van twee middenspanningsruimtes (MSR).  

Publieke belang

Met de te realiseren MSR wordt een onderdeel van de openbare infrastructuur voor de woonwijk Stelt Zuid gerealiseerd. Gezien het publieke belang van de energie- infrastructuur is voorgenoemde partij de enige gerede kandidaat voor overname van het eigendomsrecht.

Bezwaar

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 21 kalenderdagen na publicatiedatum, dus op 1 november 2022 vóór 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan kavelsvastgoed@nijmegen.nl t.a.v. L. Peters, onder vermelding van verkoop grond aan Liander in plangebied Stelt Zuid. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Nijmegen en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.kavelsvastgoed.nijmegen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 11 oktober 2022